Z łatwością dodawaj nowe metody płatności i zdobywaj nowe rynki dzięki lokalnemu acquiringowi. W tej sprawie skontaktuj się z nami na czacie po zalogowaniu do bankowości internetowej. Sprawdzimy, co możemy dla Ciebie zrobić, byś nie ponosiła dodatkowych kosztów. Adyen przetwarza płatności dla sprzedawców internetowych, takich jak Hellofresh, Spotify, Groupon i wielu innych, dokonywane za pomocą wielu metod france zapasami niżej przy zamknięciu handlu; cac 40 w dół 0,81% przez płatności, w tym American Express. Wspólnie opracujemy odpowiednie rozwiązanie, dzięki któremu Twoja firma zacznie rozwijać się już od pierwszego dnia. 15.3 Użytkownik może zakończyć swoją relację z VINTED w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, ale będzie musiał wypełnić wszystkie swoje zobowiązania wynikające z Transakcji zawartych przez Użytkownika przed zakończeniem swojej relacji z VINTED.

  • 15.6 Wszystkie powiadomienia, prośby i inne informacje pomiędzy Użytkownikiem a VINTED będą wysyłane w sposób określony w Regulaminie poprzez formularz kontaktowy pojawiający się w Witrynie i/lub przez/do Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji w Witrynie.
  • Sprzedający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe opakowanie Przedmiotów.
  • Podbicie jest usługą jednorazową i nie można go przenosić z jednego Przedmiotu na inny ani między Użytkownikami.

Jeśli na wyciągu bankowym widzisz nazwę „Adyen”, ale nie masz pewności, który sprzedawca obciążył twoje konto, istnieje możliwość zidentyfikowania go. Możesz wypełnić wniosek o podanie informacji na temat płatności i system pomoże ci zidentyfikować firmę, która dokonała transakcji. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z płatnością, takie jak zmiana zamówienia lub żądanie zwrotu pieniędzy, powinieneś skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Nie ma możliwości modyfikowania transakcji ani dokonywania zwrotów środków w imieniu firm korzystających z ich technologii. Sprzedawca, od którego dokonałeś zakupu, będzie w stanie pomóc ci w rozwiązaniu problemu.

Użytkownik może zakończyć swoją relację z VINTED, usuwając swoje konto lub wysyłając wiadomość e-mail na adres Wysyłka Zintegrowana (przedpłacone etykiety) jest dostępna na tych terytoriach. Ochrona Kupującego nie jest ubezpieczeniem ani usługą ochrony prawnej.

Czas trwania usług Podbicia oraz usług Sugerowane Oferty wraz z obowiązującymi opłatami zostanie przedstawiony Użytkownikowi przed dokonaniem płatności. Aby zapłacić za Usługi Dodatkowe, Użytkownik musi podać informacje o swojej karcie kredytowej lub debetowej albo dane niezbędne do innej metody płatności, która jest dostępna w Witrynie. Jeżeli Użytkownik poda w Witrynie dane karty kredytowej lub debetowej albo innej metody płatności, co do której zachodzi podejrzenie, że należy do osoby trzeciej, Użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowego dowodu, że karta kredytowa lub debetowa albo inna metoda płatności rzeczywiście należy do Użytkownika. Płatności za Usługi Dodatkowe są przetwarzane przez Dostawcę Usług Płatniczych.

Jedna platforma służąca do przyjmowania płatności, optymalizacji przychodów i kontroli Twoich finansów.

Rejestrując się w Witrynie, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji. Należy aktualizować informacje o swoim Koncie, aby były one zawsze aktualne i kompletne. VINTED wykorzystuje podane dane do celów i w sposób opisany w Polityce prywatności. Procedury Bezpieczeństwa mają na celu potwierdzenie, że osoba uzyskującą dostęp do i/lub przeprowadzającą transakcje z Konta Użytkownika jest do tego uprawniona. Procedury te będą proporcjonalne do zamierzonych celów w zakresie bezpieczeństwa. W ramach Procedur Bezpieczeństwa VINTED może zweryfikować numer telefonu Użytkownika, adres e-mail, kartę kredytową Użytkownika, kartę debetową lub inną metodę płatności, lub rachunek bankowy.

  • Dokonać wyboru kategorii, która najdokładniej przedstawia Przedmiot, oraz załączyć co najmniej jedno (lub więcej, jeśli jest to wymagane, w zależności od Przedmiotu) dobrej jakości zdjęcie ukazujące Przedmiot.
  • Jeśli na wyciągu bankowym widzisz nazwę „Adyen”, ale nie masz pewności, który sprzedawca obciążył twoje konto, istnieje możliwość zidentyfikowania go.
  • Dzięki terminalom POS, rozwiązaniom e-commerce, mechanizmom zapobiegania oszustwom i wykorzystaniu informacji o klientach, gwarantujemy bezproblemową realizację płatności.
  • W razie sporów w kwestii utraty lub uszkodzeń Przedmiotu spowodowanych w trakcie transportu, za prawidłowe zostaną uznane informacje podane przez dostawcę usług wysyłki, chyba że Użytkownik dostarczy VINTED w odpowiednim czasie dowody świadczące przeciw temu bądź do momentu dostarczenia takich dowodów.

Począwszy od daty wejścia w życie zmian, Użytkownik może nadal korzystać z Usług VINTED zgodnie ze zmienionym Regulaminem. Zmiany nie będą stosowane z mocą wsteczną i nie będą miały wpływu na żadne wcześniejsze Transakcje dokonane w Witrynie. Zmiany te nie będą prowadzić do pogorszenia jakości ani zmiany charakterystyki Usług świadczonych na rzecz Użytkownika w zamian za cenę, którą Użytkownik już zapłacił VINTED.

Każde naruszenie Warunków Dodatkowych stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. W przypadku wszelkich rozbieżności między postanowieniami Warunków Dodatkowych a postanowieniami Regulaminu, niniejszy Regulamin będzie uważane za zawierający warunki szczególne, które będą miały pierwszeństwo w zakresie rozbieżności. Wise nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek ryzyko, które może być związane z tymi bankami lub instytucjami finansowymi oraz jurysdykcjami, w których operują, ani za żadne transakcje, które Ty lub inna osoba podejmujecie z tymi organizacjami. Wise może nie świadczyć swoich usług w danej jurysdykcji.

ADYEN B.V.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, aby zrozumieć, czym jest Adyen n.v. 14.2 Zasadniczo jesteś zobowiązany dostarczyć VINTED prawidłowe dane. Kiedy dotyczące Ciebie dane ulegają zmianie (np., twój adres lub nazwisko) jesteś zobowiązany bez zbędnej zwłoki poinformować o tych zmianach poprzez uaktualnienie informacji zamieszczonych na Twoim koncie. 12.5 VINTED może przeprowadzić dochodzenie w sprawie naruszenia niniejszego Regulaminu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi takimi jak przepisy dotyczące ochrony danych osobowych poinformować właściwe instytucje i organy.

ADYENL21 XXX

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z proponowanymi zmianami, może w dowolnym momencie nieodpłatnie zakończyć swoją relację z VINTED. W takim przypadku VINTED będzie nadal wypełniać swoje zobowiązania w odniesieniu do wszelkich trwających Transakcji, które zostały już złożone przez Użytkownika w Witrynie. G) wprowadzanie zmian redakcyjnych do niniejszego Regulaminu (na przykład w celu poprawienia błędów gramatycznych lub ortograficznych), o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany treści lub znaczenia niniejszego Regulaminu. Nie pobieramy opłat miesięcznych, opłat konfiguracyjnych, opłat integracyjnych ani opłat za zamknięcie.

Zachowanie bezpieczeństwa zależy jednak w dużej mierze od Użytkowników i ich zachowań. Dlatego podczas korzystania z Witryny Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w tym m.in. Zasad opisanych w niniejszym punkcie 11 oraz w punktach 12.2 i 12.3 poniżej. 10.7 Podmioty, którym przysługują prawa własności intelektualnej, składają powiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej, wypełniając formularz dostępny tutaj.

Otrzymuj pieniądze dzięki lokalnym danym bankowym

Użytkownicy nie mogą przenosić lub scedować niektórych lub wszystkich swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. 10.9 VINTED nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania podatkowe lub obowiązki sprawozdawcze, które mogą wyniknąć dla Użytkowników z powodu ich aktywności w Witrynie. Na potrzeby Transakcji zawieranych za pośrednictwem Witryny, abrdn equity dealer odjeżdża do ubs asset management Użytkownicy osobiście ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatkowe obowiązki sprawozdawcze, jeżeli takie powstałyby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opłaty za wysyłkę są uiszczane przez Kupującego wraz z ceną Przedmiotu i opłatą za Ochronę Kupującego. Stosowne opłaty za wysyłkę zostaną wyraźnie wskazane Kupującemu przed dokonaniem zakupu.

Zmiany nie mogą również prowadzić do zwiększenia już uiszczonych opłat tytułem usług Ochrony Kupującego mających zastosowanie do poprzednich Transakcji. Z zastrzeżeniem punktu 2.9 poniżej, wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą wymagały uprzedniej zgody sprzedaż systemu easyhotel wzrosła o 28% pomimo „trudnej” drugiej połowy Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w ciągu 15 dni od daty powiadomienia o zmianach, VINTED zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości korzystania przez Użytkownika z Witryny do czasu zaakceptowania zaktualizowanego Regulaminu.

Cena usługi Podbicia nie podlega zwrotowi jeśli podbity Przedmiot zostanie usunięty, ponieważ nie spełniał Regulaminu lub Reguł katalogu Vinted. 11.5 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swoich danych logowania i hasła i nie ujawniania swoich danych logowania lub hasła osobom trzecim (z wyjątkiem osób, które zostały upoważnione przez Użytkownika do korzystania z jego danych logowania i hasła). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność (wobec VINTED i innych) za wszelką aktywność w ramach Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wie lub podejrzewa, że jakakolwiek nieupoważniona osoba trzecia zna hasło Użytkownika lub ma dostęp do jego Konta, Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić o tym VINTED za pomocą formularza kontaktowego. Korzystając z Forum, Użytkownicy muszą przestrzegać Regulaminu Forum. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wiadomości, które zamieszczają na Forum.

Jeśli jakakolwiek komentarz opublikowany w Witrynie jest niewłaściwa lub stanowi nadużycie lub jest w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Użytkownicy mogą zgłosić komentarz do VINTED zgodnie z procedurą zgłoszeniową opisaną poniżej w punkcie 10.5. Na żądanie Użytkownika, VINTED usunie komentarz zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wraz z zapłatą Ceny Całkowitej przez Kupującego VINTED informuje Sprzedającego, że musi wysłać przedmiot do Kupującego w terminie pięciu (5) dni roboczych. Jeżeli Kupujący nie wysyła Przedmiotu w tym terminie, VINTED może anulować Transakcję i polecić Dostawcy Usług Płatniczych zwolnienie Ceny Całkowitej przechowywanej na rachunku zastrzeżonym na rzecz Kupującego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe opakowanie Przedmiotów. Użytkownicy mogą dokonywać przelewów środków z e-portfela (Portfel Vinted) na swoje rachunki bankowe, które to przelewy zostaną wykonane przez Dostawcę Usług Płatniczych.